Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí při nákupu v našem internetovém obchodě www.rostakafe.cz.
Obchodní podmínky jsou pro kupujícího i prodávajícího závazné a kupující je povinen se s nimi
seznámit ještě před objednáním zboží.

Provozovatel:

Michaela Schovánková
RÓSTA KAFE – pražírna kávy, Dlouhá 68, Kašperské Hory 34192.
IČO 01871099
DIČ CZ686332415

Objednávka, kupní smlouva:

• Objednávat zboží lze přímo v internetovém obchodě (eshop), nebo na e-
mailové adrese: info@rostakafe.cz, nebo na telefonním čísle (+420) 739079214.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů, které jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží.
• Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením neúplných, nebo nesprávných údajů.
• Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky na
Vámi uvedený email. O odeslání zboží budete též informováni e-mailem.
• Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, dani z přidané hodnoty, poštovného a je vždy
zobrazena před ukončením objednávky.
• Zboží zůstavá ve vlastnictví prodávajícího až do jeho úhrady.
• Prodávající může odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nepřebral, nebo neuhradil závazně
objednané zboží v minulosti.

Zrušení objednávky:

• zrušení objednávky lze provést dvěma způsoby, a to telefonicky na čísla (+420) 739079214 nebo na
email info@rostakafe.cz Veškeré rušení objednávek musí být provedeno před odesláním objednaného
zboží.Dodací lhůty:
• Zboží skladem je připravené k expedici do 3-5 pracovních dnů. Vzhledem k dodacím lhůtám České
pošty k Vám bude objednané zboží dodáno nejpozději cca 5-7 den od přijetí objednávky.
• Objednávky se snažíme vyřizovat obratem, tzn. v den potvrzení objednávky.
• Důvodem, proč není zboží expedováno ihned po upražení je, že upražená káva potřebuje minimálně
dvou a více dnů k ustálení chemických reakcí v upraženém zrnu.
• V případě, že Vámi objednané zboží není na skladě, nebo není možné objednávku z jiného důvodu
vyřídit, budete o této skutečnosti okamžitě informováni.

Způsob dodáni:

• Osobní odběr – Zboží si můžete po domluvě vyzvednout v naší provozovně RÓSTA KAFE – pražírna
kávy, Dlouhá 68, Kašperské Hory 34192.- Při osobním odběru prosím uveďte v objednávce Vámi
požadovaný termín vyzvednutí, nebo nás kontaktujte na email info@rostakafe.cz, nebo telefonicky na
(+420) 739079214.
• Balíková služba České pošty – dobírkou- Nejste-li při doručení zboží k dispozici, zanechá Vám
pošta oznámení o uložení zásilky. Pokud si kupující objednal zboží, které nebylo dodávkou vykryto, zboží
se dodatečně nezasílá a je nutno jej objednat znovu.

Platba:

• Hotově – v případě zvolení osobního odběru
• Dobírkou – balíková služba České pošty
K ceně zboží se připočítává dopravné dle platných tarifů České pošty. Balné neúčtujeme.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto
serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky.

• Bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající
kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet
prodávajícího před odesláním zboží. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti
(nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky
stornována. Číslo účtu, na který zasílá kupující úhradu: 107-8741100267/0100 (Komerční banka, a.s., pobočka
Nám. Svobody 32, Sušice

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží:

V souladu se zákonem má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vzhledem k
charakteru zboží nabízeného na našem eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení
vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se
vzduchem.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží se níže uvedené podmínky, bude Vám vrácena kupní
cena:
• Zboží doručit prodávajícímu osobně nebo poštou na adresu: RÓSTA KAFE – pražírna kávy, Dlouhá 68,
Kašperské Hory 34192. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zaslané zboží na dobírku nebude
převzato.
• Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a
případných dárků obdržených s produktem . V případě vrácení poškozeného, nebo nekompletního zboží
Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.
• V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží,
nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
• Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.
• Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího.
Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení
smlouvy na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit.

Reklamace, záruka:

• Případné reklamace se budeme snažit vyřídit k Vaší spokojenosti podle platného právního řadu ČR a v
souladu s našim reklamačním řádem. Kupující je povinen zboží okamžitě po jeho převzetí prohlédnout
tak, aby zjistil případné vady nebo poškození. Pokud bude zjištěno poškození, nebo vada, je kupující tuto
skutečnost povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
• Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.
Vzhledem k povaze nabízeného zboží na našem eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou
pražené kávy.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
• běžným používáním výrobku
• nesprávným používáním výrobku
• nesprávným skladovaním výrobku

Postup při reklamaci:

• informujte nás telefonicky na čísle (+420) 739079214, nebo na email info@rostakafe.cz V písemném
oznámení musí kupující uvést zjištěné vady či poškození.
• zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
• Vámi reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu.
• Dle povahy vady, zboží vyměníme nebo opravíme.
• Nebudete-li mít zájem o výměnu nebo opravu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží.Upozornění –
poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.
• O průběhu reklamce se můžete informovat emailem zaslaným na info@rostakafe.cz
• O ukončení a výsledku reklamace budete informováni telefonicky nebo emailem.
• Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním:

Souhlasím s tím, aby Michaela Schovánková, Rósta Kafe – pražírna kývy se sídlem provozovny Dlouhá
68, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 01871099, e-mail:info@rostakafe.cz (dále jen „správce“) zpracovávala
mé osobní údaje, které jsou uvedeny níže, a to pro tyto účely:

1. marketingové účely správce, spočívající zejména v nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či
cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování
zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován
elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění;
2. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků
a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou
spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této
možnosti;
Osobními údaji se rozumí tyto údaje o mé osobě: jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa
(dále jen „osobní údaje“).
Souhlasím s tím, aby osobní údaje zpracovával správce manuálně i automaticky přímo prostřednictvím
svých zaměstnanců, přičemž tento souhlas se vztahuje na veškeré činnosti zpracování prováděné pro
shora uvedené účely, tj. na jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Beru zároveň na vědomí, že mám tato práva:
4. právo na přístup k osobním údajům, které spočívá v právu získat od správce potvrzení, zda osobní
údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k osobním údajům a k
informacím uvedeným v obecně závazných právních předpisech;
5. právo na opravu osobních údajů, které spočívá v právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu
opravil nepřesné osobní údaje a s přihlédnutím k účelům zpracování i právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
6. právo na výmaz („právo být zapomenut“), spočívající v právu na to, aby správce bez zbytečného
odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý důvodů uvedeným v obecně závazných právních
předpisech;
7. právo na omezení zpracování;
8. právo na přenositelnost údajů, spočívající v právu získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce,
kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na mém souhlasu
se zpracováním osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně;
9. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se mé konkrétní situace;
10. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, spočívající v právu svůj souhlas kdykoli
odvolat, viz odkaz v Zásady ochrany osobních údajů.

Dále beru na vědomí poučení správce o tom, že nejsem povinen/povinna osobní údaje správci pro tyto
účely poskytnout a v případě, že je neposkytnu, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na možnost uzavřít
smlouvu se správcem, v jejíž souvislosti tyto údaje správci poskytuji.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a skutečnost, že jsem se seznámil/a se svými právy a vzal/a
na vědomí shora uvedené poučení správce, vyjadřuji kliknutím na pole (kolonku) „Souhlasím se
zpracováním osobních údajů“, a to jejím zaškrtnutím, které nahrazuje můj vlastnoruční podpis.

 

Závěrečná ustanovení:

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní
podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Jsme plátci DPH.