Zásady ochrany osobních údajů

Informace o získání osobních údajů a jejich zpracování

Michaela Schovánková, Rósta Kafe – pražírna kávy, se sídlem provozovny Dlouhá 68, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 01871099, e-mail: info@rostakafe.cz (dále jen „správce“) tímto potvrzuje, že od Vás získala tyto osobní údaje týkající se Vaší osoby: jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje“).

Správce Vás současně informuje o tom, že:

 1. správce můžete kdykoliv kontaktovat na shora uvedené adrese nebo e-mailové adrese;

 2. osobní údaje zpracovává přímo zprávce, a to v písemné a elektronické formě.

 3. osobní údaje bude správce zpracovávat pro tyto účely:

a) splnění smlouvy, uzavřené mezi Vámi a správcem, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),

b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují a které vyplývají zejména z daňových předpisů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

c) marketingové účely správce, pro účely analýz osobních údajů zákazníků, pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, a to na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze dne (vygenerovat). Pokud jste však souhlas neudělil/a, budou osobní údaje zpracovávány jen pro účely uvedené v písm. a) a b);

 1. příjemci osobních údajů budou pouze třetí osoby, které správce použije v souvislosti s plněním svých závazků vůči Vaší osobě z titulu uzavřené smlouvy, zejména osoby provádějící přepravu Vámi objednaného zboží;

 2. osobní údaje bude správce uchovávat jen po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy upravujícími archivaci účetních dokladů, nedojde-li před uplynutím této doby k odvolání souhlasu s jejich zpracováním, a to ohledně těch osobních údajů, u nichž je zpracování založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním;

 3. máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

 4. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním, máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo shora uvedenou e-mailovou adresu správce nebo na níže uvedený odkaz. Ode dne, kdy bude odvolání souhlasu oznámeno správci, může správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany svých práv a právních nároků;

 5. máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno GDPR;

 6. pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údyjů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zjeména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či odstranění takto vzniklého stavu;

 7. poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v bodě 2 písm. a) a b) je smluvním požadavkem správce, kterému jste nebyl povinen vyhovět, přičemž v takovém případě by s Vámi nebyla smlouva uzavřena;

 8. poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v bodě 2 písm. c) je smluvním požadavkem správce, kterému jste nebyl povinen vyhovět, přičemž v takovém případě by nemělo neposkytnutí osobních údajů pro tyto účely žádný vliv na možnost uzavřít smlouvu se správcem, v jejíž souvislosti jste tyto údaje správci poskytl.

O svá data můžete požádat na stránce http://www.rostakafe.cz/data-access-request/